Regulament

Regulament Empowersoft 2022

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea
CONCURSULUI DE INFORMATICĂ
EMPOWERSOFT – PLOIEŞTI
An şcolar 2021-2022
Organizator Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”, Municipiul Ploieşti
Coordonatori
 • Inspector școlar, prof. Rîpeanu Luminița
 • Director, prof. Țaga Gabriel
 • prof. Georgescu Alice Camelia
 • prof. Dicu Loredana Cristina
Parteneri Liceul Tehnologic Energetic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești
 • Director adjunct, prof. Văsii Cristian
 • Prof. Dumitrescu Daniela

Argument

Orice societate informatizată are nevoie de tot mai mulţi specialişti în domeniul informaticii şi al tehnologiei informaţiei.

Pentru educaţia din România pregătirea de performanţă a elevilor în domeniul informaticii este o necesitate imperioasă. Această pregătire trebuie dublată de stimularea spiritului competitiv, dar şi de formarea abilităţilor de a iniţia şi dezvolta o afacere proprie în domeniul IT.

Prezentare generală

Concursul de informatică “EmpowerSoft” este o competiție şcolară care se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012.

1. Obiectivele Concursului

Concursul îşi propune:
 • să încurajeze şi să promoveze dezvoltarea competenţelor de programare prin crearea unei gândiri algoritmice şi prin utilizarea eficientă a tehnicii de calcul şi a mijloacelor moderne de comunicare;
 • crearea unei baze de selecţie a viitorilor informaticieni şi profesionalizarea acestora înainte de a ajunge în mediul universitar;
 • încurajarea dezvoltării de soft educaţional şi de aplicaţie precum şi crearea unui parteneriat cu firmele naţionale şi internaţionale de software în vederea derulării unor proiecte comune;
 • realizarea unui schimb de experienţă între membrii şi conducătorii cercurilor de informatică din şcoli, palate şi cluburi ale copiilor;
 • popularizarea copiilor talentaţi în informatică prin mass media, în vederea organizării de către structurile guvernamentale, asociaţiile nonguvernamentale, agenţii economici interesaţi şi a comunităţii locale a unor programe speciale de pregătire pentru ridicarea nivelului performanţelor acestora (tabere de pregătire, concursuri locale, naţionale şi internaţionale).

2. Organizarea Concursului

În cadrul acestui concurs pot participa atât elevi de gimnaziu cât şi elevi de liceu. Participarea la concurs este individuală (pentru proba de programare) și pe echipe (pentru probele de soft educaţional, pagini web - numărul de elevi din cadrul unei echipe este de maxim 3 elevi).

Concursul este structurat pe următoarele categorii:
 1. Programare
 2. Soft educaţional / utilitar / aplicaţii pentru telefoane mobile / aplicaţii pentru telefoane mobile/ programe dezvoltare roboți
 3. Pagini web.

În cadrul categoriei de programare secţiunile de concurs se delimitează în concordanţă cu nivelul de pregătire şi vârstă al fiecărui elev. Pe site-ul concursului sunt detaliate condiţiile de participare pentru fiecare secţiune.

În fiecare ediţie a concursului secţiunea de soft educaţional respectiv pagini web va avea o tema propusă de organizatori. Recomandările privind tematica şi cerinţele sunt comunicate pe site-ul concursului.

Concursul se desfăşoară în mediul online prin intermediul platformei aflată la adresa www.empowersoft.ro.

Această ediţie a concursului se va desfăşura în perioada martie – iunie 2022 astfel:

 1. Perioada de înscriere la concurs este între 28 martie şi 15 mai 2022. Ulterior datei limită de înscriere nu se vor accepta nici un fel de modificări la lista cu participanţi
 2. Probele de concurs se vor desfăşura între 16 mai şi 5 iunie 2022.
 3. Jurizarea şi premierea se vor desfăşura în perioada 29 mai – 15 iunie 2022.

Fiecare concurent/echipă se va înscrie pe platforma concursului completând formularul de înscriere.

3. Programa concursului

Pentru proba de programare sunt publicate pe site-ul oficial al concursului programa specifică fiecărei secţiuni şi limbajul de programare respectiv mediul de programare acceptat.

Pentru celelalte probe de concurs vor fi precizate pentru fiecare ediţie atât tema cât şi cerinţele minime de implementare.

4. Organizarea comisiei Concursului

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OM Nr. 3035/10.01.2012 se constituie Comisia de organizare a Concursului cu următoarea componența:

 • Președinte de onoare: un profesor universitar cu specializare informatică
 • Președinte: inspectorul școlar de informatică al I.S.J. Prahova,
 • 3 vicepreședinţi (unul pentru fiecare categorie a concursului), profesori de informatică
 • 1 secretar, profesor de informatică
 • 5 - 10 membri cu calitate de propunător sau evaluator pentru fiecare categorie

Comisia va fi anunţată cu cel puțin 10 zile înaintea începerii competiției.

5. Evaluarea

Evaluarea problemelor de programare din cadrul acestui concurs se realizează cu un sistem automat de evaluare, fără prezenţa concurenţilor. Pentru fiecare problemă din cadrul probei de concurs, se poate acorda un punctaj cuprins între 0 și 100. Sistemul de evaluare impune respectarea cu rigurozitate a cerințelor specificate în acest regulament și în enunțul problemei. Pe site-ul concursului sunt precizate specificațiile tehnice folosite în evaluare. După evaluare, punctajele vor fi publicate pe site.

Evaluarea pentru celelalte probe se va face respectându-se următoarele condiţii:

 • Lucrarea va fi realizată conform temei impuse. Lucrările care nu respectă tema impusa vor fi respinse automat. Tema pentru proba de soft, respectiv pagini web, va fi precizată pe site-ul oficial al concursului, anterior desfășurării acestuia și va fi valabilă pentru toți concurenții. Criteriile de jurizare vor fi publicate pe site-ul concursului anterior începerii acestuia.
 • Indiferent de secțiunea aleasă, lucrările înscrise în concurs nu vor promova violența, sexul, discriminarea etnică sau socială. Lucrările care vor încălca această condiție vor fi respinse automat.
 • Concurenții poartă întreaga răspundere asupra lucrărilor prezentate la concurs. Aceștia trebuie să se asigure că lucrările lor nu încalcă dreptul persoanelor la proprietate fizică sau intelectuală, la propria imagine sau la intimitate. Simpla înscriere la concurs înseamnă asumarea și acceptarea oricăror consecințe ce pot decurge din publicarea lucrărilor respective. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru astfel de lucrări și nu poate fi, sub nici o formă făcut responsabil pentru aceste consecințe. Participanții care înscriu lucrări în concurs trebuie să fie autorii lucrărilor. Orice lucrare însușită în mod ilegal va fi respinsă din concurs.
 • Elevii participanți vor semna o declarație pe proprie răspundere prin care confirmă respectarea regulamentului în vigoare. Fiecare lucrare va fi însoţită de o scurtă documentaţie tehnică.

ÎÎn cadrul fiecărei probe, clasamentul se face în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. La punctaje egale în cazul probei de programare, departajarea se realizează după ora ultimei surse încărcate pe site. La punctaje egale în cazul probelor de soft si pagini web, departajarea se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la criteriul cu ponderea cea mai mare din fişa de evaluare. În cazul în care şi după aplicarea acestui criteriu rămân elevi nedepartajaţi, comisia centrală a concursului poate stabili alte criterii de departajare, care vor fi anunțate înainte de premiere.

6. Soluţii

După evaluare vor apărea pe site soluţii ale problemelor, precum şi testele utilizate la evaluare.

7. Contestaţii

După publicarea rezultatelor evaluării, elevii pot testa propriile programe pe seturile de date de test publicate pe site.

Dacă rezultatele evaluării nu coincid cu cele obţinute de elev la testare sau consideră că unele seturi de date de test nu respectă restricţiile problemei, elevul poate trimite o contestaţie la adresa concurs.empowersoft@gmail.com. În contestaţie, elevul trebuie să specifice numele său, categoria şi secţiunea la care a participat, problema, precum şi motivul contestaţiei.

Fiecare contestaţie corect formulată va fi analizată şi fiecare elev va primi prin e-mail un răspuns.

Dacă se acceptă contestaţia, pe site va apărea punctajul modificat pentru elevul care a depus contestaţia şi, în cazul în care testele de evaluare sau evaluatorul a fost modificat, pentru toţi elevii din grupa respectivă.

Va fi publicat pe site şi un anunţ general în acest sens.

8. Premierea

IIerarhia în cadrul fiecărei secţiuni a concursului se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, la punctaje egale departajarea realizându-se după ora ultimei surse încărcate pe site.

Elevii clasaţi pe primele locuri în clasamentele generale vor obţine diplome şi premii.

9. Responsabilitățile partenerilor

Relaţia cu partenerii concursului se stabileşte în baza unui acord de parteneriat. Partenerii se obligă să sprijine prin contracte de sponsorizare activităţile de premiere și asigură resursele materiale pentru susținerea și desfășurarea concursului. Partenerul principal în organizarea concursului, Colegiul Tehnic ”Elie Radu”, municipiul Ploiești.

10. Precizari finale

Regulamentul specific al Concursului poate fi modificat anual, în funcție de modificările apărute în dinamica acestei competiții, la propunerea justificată a organizatorilor.

La acest concurs nu se percep taxe de participare.